DẦU KHÍ ĐỒNG NAI

DẦU KHÍ ĐỒNG NAI

DẦU KHÍ ĐỒNG NAI

DẦU KHÍ ĐỒNG NAI

DẦU KHÍ ĐỒNG NAI
DẦU KHÍ ĐỒNG NAI

Ban Tổng giám đốc

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NHIỆM KỲ IV (2019 - 2023)

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Ông - VĂN TẤN PHỤNG CT.HĐQT/TỔNG GIÁM ĐỐC
2 Ông - TRẦN MINH  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
3 Ông - VĂN TẤN MINH TRÍ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

Tin tức khác

backtop